Finančno / računovodski management

ITS4P vsebuje širok nabor funkcionalnosti finančno – računovodskega managementa:

  • General ledger Glavna knjiga
  • Saldakonti
  • Plačilni promet
  • Osnovna sredstva
  • Potni nalogi
  • Blagajna
  • Poročila in analize
  • Stacionarne in mobilne rešitve za obvladovanje in hrambo dokumentov ter distribucijo informacij
  • Vmesniki s komercialnimi bankami, Banko Slovenije, AJPES-om, FURS-om,

ki podpirajo vse osnovne zahteve slovenskega poslovnega okolja, hkrati pa zagotavljajo skladnost z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Zagotavljajo poslovanje v več valutnih poslovnih okoljih in podpirajo poslovanje z evropskimi državami in državami tretjega sveta.

Glavna knjiga omogoča avtomatsko in ročno knjiženje poslovnih dogodkov, vpogled  in izpis  konto kartic, temeljnic in dnevnikov, izdelavo različnih izpisov in poročil, ki se uporabljajo v računovodstvu. Ob zaključku leta je omogočeno avtomatsko zapiranje kontov razreda 4 in 7 in otvoritev novega poslovnega leta. Omogočena je izdelava bilančnih poročil, izdelava poročila za statistiko finančnih poročil, itd.

Saldakonti spremljajo terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, stanje odprtih postavk, obračun obresti, kompenzacije in izpise odprtih postavk(IOP), opominov in saldakontnih kartic partnerjev. Omogočeno je ročno in avtomatsko zapiranje odprtih postavk za izbran konto in izbranega poslovnega partnerja.

Plačilni promet omogoča pripravo plačilnih nalogov in izvoz plačilnih nalogov v programe elektronskega bančništva, uvoz bančnih izpiskov, knjiženje izpiskov in spremljanje prometa in stanja na transakcijskih računih.

Osnovna sredstva omogočajo izdelavo dokumentov Pridobitev, Premestitev, Sprememb in Izločitev inventark. Izdelajo se obračuni Pridobitev, Premestitev, Izločitev in Amortizacije neobdavčene in obdavčene. Izdelajo se temeljnice za  knjiženje. Inventura OS se lahko izvede  ročno ali z mobilnimi napravami različnih ponudnikov. Vsak ponudnik mobilnih naprav ima svojo strukturo za uvoz ali izvoz podatkov za OS:  tiskajo se EAN nalepke za inventarke in lokacije. Modul vsebuje razne preglede registra OS in Amortizacije. Vodijo se lahko tudi investicije v teku.

Potni nalogi omogočajo spremljanje evidence potnih nalogov in njihovih obračunov za službena potovanja v Sloveniji in v tujini. Izplačilo potnih nalogov poteka preko transakcijskega računa oz. pri izplačilu plač. To je značilen primer poslovnega področja, pri katerem je način dela privedel do vpletanja mobilnega okolja. Tako je celoten proces priprave in obračuna potnih nalogov preseljen tudi v mobilno okolje.

Blagajna omogoča izdelavo blagajniških prejemkov in izdatkov, izpis in knjiženje blagajniških dnevnikov in spremljanje prometa po blagajnah.

Poročila in analize omogočajo izdelavo in izpis bilančnih poročil na podlagi vnaprej pripravljenih predlogov poročil(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida, DDPO,…)  Izdelajo so lahko tudi nova poročila na podlagi kontov glavne knjige, sistem za upravljanje in distribuiranje informacij pa omogoča izgradnjo in kontrolirano distribucijo neštetih prikrojenih poročil, v katera se lahko vplete informacije tudi iz drugih poslovnih področij.